TIETOSUOJA

 Jäsenten tietojen suojaaminen ja yksityisyyden kunnioittaminen on meille erittäin tärkeää. Haluamme sinun tietävän, miten käsittelemme henkilötietojasi ja miten hyödyt tietojesi luottamisesta käsiimme.

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1.       Rekisterinpitäjä

Lahden seudun erilaiset oppijat ry.

 

Hollolankatu 3 A 11, 15110 Lahti 

0449842401

2.       Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Birgitta Grönholm, pj

Niina Savolainen, sihteeri

3.       Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4.       Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on jäsenyys ja jäsenen suostumus,

sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Lahden seudun erilaiset oppijat ry:n jäsentietojen käyttötarkoituksia ovat:

·          Jäsenen tunnistaminen, jäsenen yksilöinti (identifiointi),

todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Lahden seudun erilaiset oppijat ry:n palveluissa. 

5.       Rekisterin tietosisältö

Jäsenen perustiedot

·         Nimitiedot

·         Syntymäaika

·         Yhteystiedot:

               Osoitetiedot

        Puhelinnumero

        Sähköpostiosoite

6.       Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseneen liittyviä tietoja kerätään jäseneltä itseltään jäsenhakemuksen yhteydessä jäsentietolomakkeella.

7.        Tietojen luovutukset ja siirrot

Jäsenen henkilötietoja ei luovuteta Lahden seudun erilaiset oppijat ry:n lukuun toimivien kolmannen tahon ulkopuolelle.

8.       Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain Lahden seudun erilaiset oppijat ry:n hallituksen määrittelemät henkilöt (sihteeri ja puheenjohtaja).

Lahden seudun erilaiset oppijat ry:n jäsenrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

9.       Tarkastusoikeus

Jäsenellä on henkilötietolain 26 - 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Lahden seudun erilaiset oppijat ry.

Hollolankatu 3 A 11, 15110 Lahti

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

10.    Tiedon korjaaminen

Jäsen voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ilmoittamalla siitä yhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle.