Vieraan kielen vaikeudet

 • lukemisessa
 • oikeinkirjoittamisessa
 • luetunymmärtämisessä
 • kuullunymmärtämisessä
Vieraan kielen oppimisessa ilmenevät vaikeudet kuuluvat osaksi kielellisiä vaikeuksia. Vieraan kielen hallinta koostuu neljästä taidosta, jotka ovat kuullun ymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen.

Vieraan kielen oppimsivaikeudet tulisi määritellä sen mukaan, millä kielitaidon osa-alueilla vaikeudet ilmenevät ja mitkä alueet sujuvat ongelmitta. Vaikeudet voidaankin luokitella äidinkielessä ilmenevien vaikeuksien mukaan. Näin voidaan tehdä, koska äidinkieli koostuu samoista osa-alueista kuin vieraskieli.

Osa kielitaidosta sisältää kielestä riippumattomia taitoja ja osa kielikohtaisia taitoja. Kielestä riippumattomat taidot siirtyvät vierasen kieleen, mikäli ne hallitaan äidinkielessä.
Kielestä riippumattomia taitoja ovat:
 • kuullun ymmärtäminen
 • luetunymmärtäminen
 • suullinen tuottaminen
 • kirjallinen tuottaminen
 • oppimisstrategiat
 • työmuisti
Kielestä riippuvia taitoja ovat:
 • ääntäminen
 • sanasto
 • rakenteet
Lukivaikeudet hankaloittavat todennäköisesti vieraan kielen oppimista. Hankaluuksia saattaa esiintyä vieraskielisten sanojen lukemisessa, sanan tunnistuksessa ja tekstin lukemisessa. Kuitenkin myönteiset vieraan kielen oppimisen kokemukset voivat edesauttaa ja helpottaa vieraan kielen oppimista. 


Lähteenä käytetty

Dufva, M., Vaarala, H. & Pitkänen, K. 2007. Vieraat kielet ja monikielisyys. Teoksessa Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. Jyväskylä: PS-kustannus, 156- 192.

Miller-Guron, L. & Lunberg, I. 2000. Dyslexia and second language reading: A second bite at the apple. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 12, 41-61.