Matematiikan vaikeudet

 • määrien ymmärtämisessä
 • lukujen (numeroiden) yhdistämisessä määriin
 • määrien osittamisessa ja yhdistämisessä
 • järjestykseen asettamisessa
 • lukujen abstraktissa mieltämisessä ilman että näkee lukua
 • sääntöjen muistamisessa
 • suuntien hahmottamisessa 
 • loogisessa ajattelussa
 • toiminnanohjauksessa
Matematiikan vaikeuksista voidaan käyttää rinnakkain nimityksiä laskemiskyvyn häiriö tai dyskalkulia. Matematiikan vaikeuksia esiintyy 3,5-8 prosentilla lapsista ja ne johtuvat perintö- ja ympäristötekijöistä. Matematiikan vaikeuksia kokevien lasten sukulaisilla on kymmenen kertaa todennäköisemmin matematiikan vaikeuksia kuin muulla väestöllä.

Matematiikan häiriö on kehityksellinen eikä se voi ilmetä yhtäkkiä opintojen aikana. Matematiikan vaikeudet eivät johdu ympäristötekijöistä, riittämättömästä opetuksesta, aistivammoista, psykiatristen tai neurologisten häiriöiden vaikutuksista.

Matematiikan vaikeudet ilmenevät jo peruslaskutaitojen oppimisessa (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuissa) eivätkä ainoastaan monimutkaisemmissa laskutoimituksissa kuten algebrassa tai trigonometriassa. Matematiikan vaikeuksille on tyypillistä, että ne eivät poistu nopeasti lisäopetuksella.

Koulutus vaikuttaa paljon matematiikan taitoihin. Aikuisten matematiikan taitoja pystytään selittämään parhaiten matematiikan perustaitojen hallinnalla. Mikäli perustaitojen hallinta on ollut heikkoa peruskoulussa, taidot häviävät vähitellen ilman toistuvaa harjoittelua. Mikäli perustaidot opitaan hyvin peruskoulussa, pysyy niiden hallinta hyvänä koko aikuisiän.

Matematiikan vaikeudet pysyvät aikuisuuteen, mikäli niitä ei kuntouteta. Pysyviin matematiikan vaikeuksiin liittyy usein lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia sekä tarkkaavuuden ongelmia. Kuitenkin tarkkaamattomuuden ja ylivilkkauden oireita kokevat lapset tekevät paljon virheitä matematiikassa huolimattomuuden, tarkkaamattomuuden ja hitauden takia. Tällöin matematiikan vaikeuksia tulisi arvioida tarkkamattomuuden ja ylivilkkauden oireiden valossa.
Matematiikan vaikeudet voivat näkyä
 • laskujen suoritusperiaatteiden ja -sääntöjen muistamisessa ja suorittamisessa sekä moniosaisten laskutoimitusten suorittamisessa. Nämä vaikeudet lievenevät yleensä iän myötä.
 • numeerisen tiedon järjestämisessä ja käsittelemisessä avaruudellisesti tai geometrisesti. Tällä tavoin esitetyt tiedot tulkitaan tai ymmärretään usein väärin. Tällaisten pulmien lieventymisestä iän mukana ei ole varmaa tietoa.
Lähteet:

Geary, D. 2000. From infancy to adulthood: the development of numerical abilities. European Child & Adolescent Psychiatry 9 (II), 11-16.

Geary, D. 2004. Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning Disabilities 37 (1), 4-15.

Räsänen, P. & Ahonen, T. 2004. Oppimisvaikeudet matematiikassa - neuropsykologinen näkökulma. Teoksessa Räsänen,P., Kupari,P., Ahonen,T., Malinen,P. (toim.) Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Shalev, R. & Gross-Tsur, V. 2001. Developmental dyscalculia. Pediatric Neurology 24 (5), 337-342.

Shalev, R., Manor, O. & Gross-Tsur, V. 2005. Developmental dyscalculia: a prospective six-year follow-up. Developmental Medicine & Child Neurology 47, 121-125.