OPPIMISVAIKEUKSIIN LIITTYvät kirjavinkit

joulukuun kirjavinkit

NEPSYT - erityistä elämää 
Essi Jäntti & Riitta Savinainen, Karisto, 2018

Kirja on elämänmakuinen kokoelma neuropsykiatrisesti oireilevien ja heidän läheistensä kirjoituksia elämästä neuropsykiatrisen erityisyyden kanssa. Kirja valottaa oireyhtymien koko monipuolista kirjoa, rikkoo ennakkoluuloja ja lisää ymmärrystä nepsy-oireisten erityispiirteistä ja tarpeista. 

Nepsy-oireita esiintyy noin 15 prosentilla suomalaisista. Neuropsykiatrisiin oireyhtymiin luetaan muun muassa autismi ja asperger, tourette sekä adhd ja add. Nepsy-häiriöt esiintyvät usein yhdessä, ja yleensä liitännäisoireita on paljon. Oireyhtymiin liitetään yhä paljon vääriä uskomuksia, eikä nepsy-oireisten kokemuksia aina ymmärretä. Tiedolla ja oikeanlaisella tuella on suuri merkitys niin oireisille ja heidän läheisilleen kuin koko yhteiskunnalle: tunnistamaton ja hoitamaton neuropsykiatrinen häiriö lisää syrjäytymisriskiä, mutta toisille neuropsykiatrinen erityisyys on myös voimavara. 

Kirjaan on koottu kaikenikäisten oireisten sekä heidän läheistensä kertomuksia elämästä ja arjesta, ilonaiheista ja selviytymiskeinoista. Kirja antaa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille arvokasta tietoa oireyhtymistä ja toimii myös vertaistukena. Se on loistava apu nepsy-oireisten kanssa työskenteleville sekä palveluja suunnitteleville ja toteuttaville tahoille. 

Kirjoitusten keruun on toteuttanut Vaasanseudun ADHD-yhdistys. Kirjan toimittajat, palvelukehittäjä Essi Jäntti ja erityisopettaja Riitta Savinainen ovat molemmat neuropsykiatrisia valmentajia, nepsy-kokemusasiantuntijoita ja nepsy-lasten vanhempia.

MARRASKUUN KIRJAVINKIT

Kuvateksti

LAPSET KIELTÄ KÄYTTÄMÄSSÄ

Soile Loukusa - Leila Paavola, PS-kustannus, 2011

Lapsen elämän kannalta hyvät kielen käyttötaidot ja toimiva kommunikointi ovat kielen muodollisia seikkoja, rakenteita tai sanastoa, tärkeämpiä. Kielen käytön näkökulma on yhä vahvemmin esillä lasten kielellisten taitojen ongelmia tarkasteltaessa.

Kirja tarjoaa uusia näkökulmia lapsen vuorovaikutuksellisen toiminnan ja kielen käyttötaitojen arviointiin. Teos antaa myös mahdollisuuden heijastaa lapsen kielellisiä taitoja tyypillisesti kehittyviin lapsiin. Lisäksi kirjassa käsitellään kuntoutuskäytäntöjä varhaisten taitojen kuntoutuksesta kouluikäisten lasten kielenkäyttötaitojen tukemiseen.

Kirja on suunnattu erityisesti puheterapeuteille, psykologeille ja erityisopettajille sekä kyseisten alojen opiskelijoille. Lisäksi kirjaa voi suositella mm. lastentarhanopettajille ja luokanopettajille. Myös lasten vanhemmat voivat löytää kirjasta vastauksia kielen käytön kehitystä ja sen ongelmia koskeviin kysymyksiin.

 

 

JOKO SE PUHUU?

Tiina Siiskonen, Tuija Aro, Timo Ahonen toim., PS-kustannus, uudistettu 4. painos 2014

Kielenkehityksen klassikoksi muodostuneessa kirjassa tarkastelee kielellisten oppimisvaikeuksien ilmenemismuotoja varhaislapsuudesta kouluikään. Kirjassa annetaan konkreettisia vihjeitä ja työvälineitä alle kouluikäisten lasten kielellisten vaikeuksien tunnistamiseen, arviointiin ja kuntoutukseen. Kielen kehityksen tukemista tarkastellaan perheen, neuvolan, päivähoidon ja esiopetuksen näkökulmista.

Kirjan uudistettu 4. painos toteutetaan yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin ja Onerva Mäen koulun kanssa.

LOKAKUUN KIRJAVINKIT

POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN TYÖKALUPAKKI

Eliisa Leskisenoja, PS-kustannus 2017

Kaipaako työkalupakkisi täydennystä? Haluaisitko uusia välineitä oppilaiden oppimisen, motivaation ja hyvinvoinnin tukemiseen? Tästä kirjasta saat käyttöösi hyödylliset positiivisen pedagogiikan työkalut!

Positiivinen pedagogiikka tuo kouluihin myönteisen ja voimavaraperustaisen toimintakulttuurin. Hyvinvoivat oppilaat sitoutuvat koulutyöhön, saavat hyviä arvosanoja ja ovat muita vähemmän poissa koulusta. Kirjassa esiteltävät toimintatavat perustuvat positiivisen psykologian tuoreeseen tutkimustietoon. Niiden avulla opettaja voi tukea systemaattisesti oppilaidensa hyvinvointia ja koulumielekkyyttä. Työkalupakki koostuu erilaisista harjoituksista, pedagogisista käytänteistä, luokkarutiineista ja työtavoista. Menetelmät ovat helposti toteutettavissa erilaisissa luokkayhteisöissä ja eri-ikäisten lasten kanssa. Työkalupakista löytyy ideoita niin positiivisen pedagogiikan ensikertalaiselle kuin kokeneemmalle konkarille.

Kirja perustuu Eliisa Leskisenojan omassa luokassaan toteuttamaan toimintatutkimukseen. Tutkimus osoitti, että positiivisen pedagogiikan toteuttaminen inspiroi ja voimaannuttaa myös opettajaa.

MOTIVAATIO JA OPPIMINEN

Katariina Salmela-Aro toim.,PS-kustannus 2018

Yksi opiskelee kovasti saadakseen hyviä arvosanoja, toinen tekee saman oppimisen ilosta. Molemmat saattavat olla yhtä motivoituneita mutta eri tavoin.

Mikä meitä pohjimmiltaan motivoi oppimaan?

Oppimistilanteessa motivaatio on aina monen tekijän summa. Oppimismotivaatio ei ole pysyvä piirre vaan siihen vaikuttavat yksilön omat sekä ulkopuoliset tekijät. Esimerkiksi sosiaalisilla suhteilla, opettajan vuorovaikutustavalla ja erilaisilla oppijan ajattelutavoilla on suuri merkitys oppimismotivaation rakentumisessa.

Kirjassa vastataan kysymyksiin motivaation ja oppimisen yhteydestä uuden motivaatiotieteen avulla käytännön opetustyötä unohtamatta. Asiaan paneudutaan esimerkiksi kaveriverkostojen, vanhempien, opettajan roolin sekä kouluinnon ja -uupumuksen näkökulmista.


SYYSKUUN KIRJAVINKIT

Kuvateksti

NÄE SYDÄMELLÄ - luo arvostava yhteys lapseen

Kirsi Saukkola & Taina Laane, Kirsicolsulting, 2017

Näe sydämellä - luo arvostava yhteys lapseen on myötätuntoinen ja oivalluttava kirja lapsen kohtaamisesta. Se auttaa aikuista ymmärtämään lasta paremmin ja toimimaan yhteistyössä lapsen kanssa arjen haastavissakin tilanteissa. Samalla lapselle syntyy tunne siitä, että hän on hyvä lapsi. Kirja pohjautuu ratkaisukeskeiseen toimintatapaan sekä positiivisen psykologian sovelluksiin. Se sisältää lukuisia käytännön menetelmiä ja esimerkkejä myönteisen arjen tueksi. 

Kuvateksti

JUOKSE, HYPPÄÄ, HEITÄ, OTA KIINNI

Timo Jaakkola, PS-kustannus, 2016

"Tutkimukset osoittavat, että lasten ja nuortenperusliikuntataidot kuten juokseminen, hyppääminen ja heittäminen ovat viime vuosikymmeninä heikentyneet. Kuitenkin perusliikuntataitojen riittävä hallitseminen olisi erittäin tärkeää: liikuntataidot ovat yhteydessä kognitiiviseen kehittymiseen, koulussa menestymiseen ja sosioemotionaalisten taitojen kehittymiseen. Ne tukevat paitsi lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kehitystä, ovat keskeisiä taitoja koko ihmisen elinkaaren ajan. Perusliikuntataidot auttavat selviytymään erilaisissa arkitilanteista ja tuovat hyvinvointia.

Kirja antaa tukun tietoa siitä, miten perusliikuntataitoja kannattaa opettaa ja miksi niihin panostaminen on niin tärkeää. Vain ohjaajan mielikuvitus rajoittaa mahdollisuuksia, joita perusliikuntataitoja harjoittelu tarjoaa.

Hauskoja ja havainnollisia harjoitteita on eri ikäryhmille: varhaiskasvatus, alakoulu ja yläkoulu. Pelkästään yksinkertaiselta kuulostava juokseminenkin voidaan harjoitella monella eri tavalla: vanteilla tehdyillä juoksuradoilla, eri alustoilla, musiikin tai mielikuvien mukaan, hernepussi pään päällä, käsiliikkeitä harjoittelemalla. Harjoitteet on valittu siten, että niiden ohjaaminen onnistuu keneltä tahansa ilman liikunta-alan koulutusta.

Kirja on jatko-osa aiemmin ilmestyneelle "Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi"

Lähde Riitta Hämäläinen LukSitko 1/2017

ELOKUUN KIRJAVINKIT

Kuvateksti

MATEMAATTISET OPPIMISVAIKEUDET
Riikka Mononen, Pirjo Aunio, Eija Väisänen, Johan Korhonen, Anna Tapola, PS-kustannus 2017.

Airi Valkama, Erilaisten oppijoiden liiton kunniapuheenjohtaja vinkkaa LukSitko  2/2017:

"Kahdenkymmenen oppilaan ryhmässä on keskimäärin neljä lasta tai nuorta, joille matematiikan oppiminen on ikätovereihin verrattuna selkeästi työläämpää. Miten tälläiset lapset ja nuoret voi tunnistaa? Millä keinoilla motivaatiota voi tukea ja mahdollista matematiikka-ahdistusta lievittää?

Kasvatusalan ammattilainen tarvitsee tietoa ja välineitä havaita, keille matemaattisten taitojen oppiminen on erityisen vaikeaa. Jos näille oppilaille pystytään tarjoamaan tukea varhaisessa vaiheessa, tuki auttaa ehkäisemään vaikeuksien kasautumista oppimisessa, elämän hallinnan taidoissa ja hyvinvoinnissa.

Kirjassa tarkastellaan matemaattisten taitojen kehitystä, siinä ilmeneviä oppimisvaikeuksia, pedagogista arviointia ja tukea. Lisäksi esitellään opetusmenetelmiä, joiden on tutkimusten mukaanhavaittu olevan hyödyllisiä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Kirjoittajilla on usean vuoden kokemus kirjan teemoihin liittyvästä tutkimus- ja opetustyöstä."

AIVOTAIDOT - KÄYTÄ PÄÄTÄSI PAREMMIN

Heli Isomäki & Nina Uusitalo, Gummerus Kustannus Oy 2017

Airi Valkama, Erilaisten oppijoiden liiton kunniapuheenjohtaja vinkkaa LukSitko  2/2017:

"Kehitä aivotaitojasi kehottavat kirjankirjoittajat ja lupaavat hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden kohentumista aivojen täyspainoisemman ja kokonaisvaltaisemman toiminnan avulla.

Kirjan lukija tutustuu ymärrettävällä tavalla aivotoimintoihin. Tutustutaan järkiaivoihin, tunneaivoihin ja liskoaivoihin sekä mitä on aivotaidot ja miten niitä kehitetään esimerkiksi mielipeilin avulla. Viisaus on kyky yhdistää tunne ja järki. Hyvät aivotaidot edellyttävät myös toisen mieleen tutustumista.

Kirja tarjoaa konkreettisia keinoja omien aivotaitojen kehittämiseen. Kirjaan tutustumalla aivoihin liittyvät asiat saavat konkreettisemman muodon ja aivotaitoihin vaikuttaminen käy helpommaksi."

Heinäkuun kirjavinkit

TUNNE AIVOSI

Minna Huotilainen & Leeni Peltonen, Otava 2017

Aivoja kannattaa huoltaa jokaisessa elämän vaiheessa. Aivot joutuvat lujille eri tavoin eri ikäkausina.

Vauvan ihmeelliset aivot, koululaisen kehittyvä aivotoiminta, teinien aivomyrskyt, stressaantuneet työikäisen aivot ja ikääntyvät aivot käsitellään omissa luvuissaan, kuten myös tunteiden ja järjen tasapainottelu aivoissa. Jokaisen luvun lopussa on pieni tiivistelmä luvun sisällöstä ja ohjeita siitä, miten tietoa voi soveltaa käytäntöön.

Kirja on kirjoitettu ymmärrettävällä tavalla. Tieteellinen tutkimus on tuotu arkielämään, jotta jokainen voi lisätä aivojensa hyvinvointia ja myönteistä vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Oppimista ja lukivaikeutta käsitellään kirjassa kiinnostavalla tavalla jo ensimmäisestä luvusta alkaen.

Omien aivojen tunteminen on avain hyvinvointiin ja oppimiseen - suosittelen lämpimästi kirjaa!

Kirja on myös Celiassa kuunneltavissa äänikirjana.

 

ADHD ja oppimisen tuki

 - Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet

Erja Sandberg, PS kustannus 2018

Olisipa minut huomioitu lapsena, jolla on ongelmia — eikä lapsena, joka on ongelma.

Lapsella tai nuorella ilmenevät tarkkaavuuden pulmat, levottomuus ja impulsiivisuus haittaavat usein merkittävästi oppimista ja toisten kanssa toimimista. Tällöin hän saa herkästi myös negatiivista palautetta, ja hänen vahvuutensa unohtuvat.

Keskittymiskykyä edistävät toimintatavat, kuten selkeät tavoitteet, johdonmukainen ohjaaminen ja toiminnallisuuden lisääminen, auttavat oppilasta ja helpottavat opettajan työtä. Kirjassa kerrotaan oireita lieventävistä, oppimista tukevista ja vahvuudet huomioivista toimintatavoista niin varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisella asteella kuin korkea-asteella. Kirjassa huomioidaan myös koulutusten nivelvaiheet ja siirtyminen työelämään.

Teos lisää ymmärrystä lapsista ja nuorista, joilla on ADHD, ja antaa välineitä yksilölliseen tukemiseen.