Selkomateriaalin tekeminen

Selkokielisen materiaalin tekemisessä tulee huomioida seuraavanlaisia seikkoja:

1)     Tavoite.
 1. Pohdi, millainen on materiaalin kohderyhmä tai -oppilas.
 2. Mieti tarkasti, mikä on materiaalin tavoitteet. Mitä oppilaan halutaan sen avulla oppivan?

2)     Jäsentely.
 1. Mieti, miten asia voidaan esittää mahdollisimman selkeästi siten, että oppija osaa kytkeä sen omaan ajatus- ja kokemusmaailmaan. Konkretisoi asiat oppijan kokemusmaailmaan sijoittuvien esimerkkien avulla.
 2. Rajaa aihe sekä jätä ylimääräinen aines pois.
 3. Tee tekstistä johdonmukainen.
 4. Pohdi, miten voit motivoida. Miten kuulija, lukija, näkijä saadaan kokemaan oppimateriaali itselleen tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
 5. Pohdi, mitä oppimistehtäviä voi käyttää. Oppimistehtävien avulla uusi tieto jäsentyy osaksi kokemusmaailmaa.
 6. Varmista myös, että kuvitus ja taitto tukevat asian oppimista ja ymmärtämistä.

3)     Kirjoittaminen.
 1. Suosi yleisiä tavanomaisia sanoja ja pyri selittämään sanat, jotka oletat lukijalle vieraiksi. Ole varovainen kielikuvien, abstraktien sanojen ja suurten lukujen kanssa.
 2. Vältä vaikeita ja monimutkaisia sijamuotoja ja verbirakenteita. Passiivilauseet on hyvä korvata aktiivi lauseilla aina kun mahdollista.
 3. Kirjoita lyhyitä lauseita. Suora sanajärjestys on usein helpompi hahmottaa kuin epäsuora.
 4. Kirjoita konkreettista kieltä, anna esimerkkejä ja sido teksti aikaan ja paikkaan, jos mahdollista.
 5. Käytä aikuisten kieltä, silloin kun kirjoitat aikuisille.

Lähteet:
Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-kustannus.Ikonen, O. & Virtanen, P. (toim.) 2007. Erilainen oppija- yhteiseen kouluun. PS-kustannus